พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ

| | หน้าสำหรับพิมพ์

LPSuchin8b.jpg

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ

เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต

ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โทร 081-454-8658

Download แฟ้มเสียงพระธรรมเทศนา

 


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ มีความละเอียดพอสำหรับนำไปอัดขยาย


Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.1

About this Entry

This page contains a single entry by Somkiat Foongkiat published on May 11, 2008 4:23 PM.

ภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 9 มีนาคม 2551 was the previous entry in this blog.

งานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพท่านพ่อเฟื่องครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 13-14 พ.ค. 2551 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.